Privacyverklaring


Introductie

Uw privacy is belangrijk voor ons. Stichting De Navigators verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het beleid verklaart hoe data verzameld wordt, waarvoor we het gebruiken en en wat dit voor u betekent.  
 

Toepassing

Het beleid is van toepassing op de verwerking van:
 • De door donateurs, vrienden, relaties, studenten, young professionals, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonsgegevens en
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website, studentenverenigingen en - groepen, events, congressen en trainingen.  

Wie wij zijn

Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer 41178021 en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De Stichting heeft de ANBI status.

Stichting De Navigators is de Nederlandse afdeling van een wereldwijde organisatie. Ons motto is Christus kennen en bekend maken. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te leven.
 

Welke persoonsgegevens we verwerken

De persoonsgegevens die benodigd zijn, worden verwerkt voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld wanneer u doneert, materiaal bestelt, informatie nodig heeft, onze website bezoekt, inschrijft voor een event of op een andere manier uw gegevens achterlaat. Het gaat hier om uw naw-gegevens, emailadres, telefoonnummer, donatiegegevens en/of bankrekeningnummer.

Tevens maken we gebruik van de service van derden, om onze bedrijfsvoering mogelijk te maken (o.a. UWV, verzekeringen en banken) en om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen (o.a. arbodienstverlening en salarisverwerking).

Er zijn ook situaties dat de medewerkers van Navigators zelf persoonsgegevens verwerken. Deze data wordt alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze gegeven zijn, zoals nieuwsbrieven, updates, telefoongesprekken (of via beeld) en giftenadministratie. Het kan zo zijn dat deze data op hun eigen device wordt opgeslagen en/of gedeeld wordt met de centrale database van Navigators. De mogelijkheid bestaat dan ook dat deze data meegenomen wordt buiten de Europese Unie. Mocht u hier iets aan willen veranderen, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks met deze medewerker te doen.

Als Stichting De Navigators hebben we de verplichting om persoonsgegevens bewust en op een veilige manier te verwerken. U bent vrij om ons en onze medewerkers en stafleden te vragen hoe we uw gegevens verwerken en beheren.
 

Wetgeving

Financiële data en persoonsgegevens worden verwerkt om vorm te kunnen geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, of deze laten beperken, rectificeren of verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van het magazine, email, nieuwsbrieven en andere vormen van contact.
 

Wat doen we met uw informatie?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om het volgende te kunnen doen:
 • Het verwerken van incassomachtigingen om het innen hiervan mogelijk te maken.
 • Het kunnen verstrekken van informatie en materialen waarom gevraagd is.
 • Het onderhouden van uw relatie met ons, door uw vragen, adviezen en/of klachten.
 • Het ontwikkelen en opbouwen van relaties met zowel ondersteuners als organisaties.
 • Serviceverlening voor de eigen evenementen.
 • Het vragen om financiële ondersteuning.
 • Het vragen om gebed.
 • Het ondersteunen van de wervings- en selectieprocessen.
 • Het vragen om referenties bij derden.
Met uw toestemming houden we u up-to-date met nieuws en verhalen over onze missie en werk. We kunnen hierbij ook vragen om (financieel) support, zoals vrijwilligerswerk, gebed en/of giften.

Er worden bij Navigators geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij verplicht door derden zoals de wetgever en belastingdienst.
 

Hoe en waar slaan wij uw gegevens op?

Naast de verplichte termijn, vastgesteld door de belastingdienst, voor het bewaren van data, is besloten om uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar op te slaan. Daarom zullen we bijvoorbeeld de administratie van uw giften niet langer dan 10 jaar in onze historie bewaren.

De persoonsgegevens worden op een veilige plek bewaard. In de komende tijd zal dit naar een volledig digitale omgeving overgaan.

Navigators maakt beperkt gebruik van externe organisaties om persoonsgegevens te verwerken. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van derden die mailings voor ons versturen of de entréegelden voor ons verzamelen van evenementen. Uiteraard is Navigators hierin de gegevensverantwoordelijke. Creditkaartgegevens worden niet bewaard.

Alle stappen worden genomen om onze verantwoordelijkheid te nemen in het veilig verwerken en opslaan van gegevens. Of dit nu digitaal is of op papier.

Op kantoor wordt hoofdzakelijk in de “cloud” gewerkt waar dus ook de informatie wordt opgeslagen. Lokaal worden nog historische bestanden bewaard op schijf. Deze is encrypted.

Bestanden en dossiers op papier worden bewaard in ruimtes die niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Medewerkers met persoonsgegevens op laptop, Ipad en telefoon zijn geïnstrueerd om de beschikbare veiligheden te gebruiken. Tevens hebben software healthchecks gehad en wordt de tweevoudige inlog-verificatie toegepast.  
 

Met wie delen we uw informatie?

Zoals eerder genoemd met de gebruikelijke overheidsorganisaties om de bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen.

Met derden die ons als gegevensverantwoordelijke service verlenen in de bedrijfsvoering. Met deze zogenaamde verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Onze stafleden en medewerkers die hun eigen administratie up-to-date houden en deze uitwisselen met de centrale database, zodat ze op de hoogte zijn wie hen financieel ondersteunen. Belangrijk voor relatieonderhoud en fondsenwerving.

Wanneer u niet wilt dat uw identiteit bekend is bij de ontvanger(s) van uw giften, dan kunnen we op uw verzoek dit anoniem maken naar deze persoon.
 

Kinderen  

Ten bate van de juiste service bij kinderopvang, zoals mogelijk tijdens een evenement, zou er aanvullende informatie aan u gevraagd kunnen worden. Wanneer de kinderen ouder zijn dan 16 jaar, zal hen dit direct gevraagd worden.

Ook zullen studenten bij gelegenheid worden gevraagd naar gegevens van hun ouders, om deze te kunnen benaderen met de vraag naar (financieel) support en om hen up-to-date te houden met nieuws en verhalen over onze missie en werk.
 

Uw persoonsgegevens

Wanneer u een copy wenst van uw gegevens zoals deze door ons verwerkt worden, kunt u deze opvragen via een mail naar administratie@navigators.nl.

Navigators zal dit kostenloos verstrekken. Tevens kunt u hier uw (nieuwe) voorkeuren opgeven in wat u van ons wilt ontvangen en op welke manier.

Zoals u weet heeft u ook het recht op vergetelheid, wanneer van toepassing uw persoonsgegevens worden gewist uit onze administratie. Tenzij deze behouden moeten blijven vanuit rechtswege, dan zullen we deze zoveel mogelijk anonimiseren.
 

Revisie privacy-beleid

Navigators zal wanneer nodig dit beleid aanpassen naar aanleiding van feedback uit de organisatie en daarbuiten. We moedigen u aan dit beleid regelmatig te checken om zo geïnformeerd te blijven over hoe Navigators uw persoonsgegevens beschermt.