Headline

< terug

Navigators Lange Termijnplan:
Roeping, uitdagingen en strategie


Gedurende de eerste helft van 2021 werkten we met een aantal leidinggevenden aan de ontwikkeling van ons Lange Termijn Plan (LTP). Intussen is dit goedgekeurd door ons bestuur en gecommuniceerd met onze medewerkers. Afgelopen september begonnen we met de implementatie.
 
Onze roeping en identiteit
Onze wereldwijde Navigatorbeweging is onderdeel van de grotere opdracht die Jezus gaf: ‘Ga op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij’. In deze opdracht voelen we onze verbonden met kerken en christelijke organisaties wereldwijd die meebouwen aan de komst van Gods Koninkrijk. 
 
Onze internationale Navigatorbeweging beschrijft onze specifieke bijdrage als volgt in The Calling:
 
To advance the Gospel of Jesus and His Kingdom into the nations   -  (het wat)
through spiritual generations of laborers living and discipling among the lost - (het hoe)

 
De volgende elementen komen hier sterk naar voren:

 • Het Koninkrijk van Jezus wereldwijd staat centraal
 • Jezus geeft ons de opdracht mensen te helpen leerling van Jezus te worden.
 • We leren hun hoe zij ook weer anderen kunnen bereiken en helpen. 
 • We leven met en tussen mensen die Jezus nog niet kennen. 
Er zijn echter meer organisaties die op ongeveer ditzelfde vlak werken. Daarom willen we nog duidelijker zijn in hoe wij ons onderscheiden t.o.v. anderen, en tegelijkertijd onze dankbaarheid uiten naar deze andere organisaties en kerken, omdat we zo juist met elkaar de veelkleurigheid van het lichaam van Christus representeren. Onderlinge goede samenwerking is essentieel.
 
Het volgende overzicht geeft aan waar ons zwaartepunt ligt, maar ook waar het niet ligt. Dit betekent niet dat we de laatstgenoemde punten niet doen, maar dat verreweg het grootste deel van onze tijdsbesteding gericht is op ons zwaartepunt.
 
 
 
Ons zwaartepunt   niet ons zwaartepunt
Mensen helpen Jezus leren kennen via persoonlijke relaties  
Mensen leren Jezus kennen via programma’s of projecten
Kleine groepen mensen die samen nadenken over Jezus volgen (2-6 personen) Grote groepen of events
Mensen helpen om hun leven lang leerlingen te blijven maken Inzoomen op een bepaalde levensfase
 
Interkerkelijk; een Koninkrijk van Jezus
Verbonden zijn aan een specifiek kerkgenootschap
Zelf groeien en doorgeven Zelf groeien
Het leven delen met mensen
(sporten, vriendschap, eten, geloof, etc)
Geloofsgesprekken

2)  Onze prioriteiten voor de komende jaren
Op grond van onze roeping en wie we zijn in combinatie met externe en interne observaties, zijn we gekomen tot de volgende drie prioriteiten en een nieuw initiatief:
 
1. We zijn levenslang discipelmakers (‘life-long-laboring’)
 • We willen mensen ondersteunen om tijd te maken voor deze opdracht, en hen helpen hoe dit te doen in de verschillende levensfases.

2. Het versterken van de lokale beweging
 • Uitnodigen van vrijwilligers om mee te doen aan onze lokale beweging om zo netwerken te creëren waarin allerlei mensen kunnen bijdragen aan onze beweging.
 • Het stimuleren van synergiën tussen de verschillende bedieningen (LEF, Studenten, Young Professionals)
 • Versterken van gezamenlijke visie en eenduidige taal rondom Gods Koninkrijk en discipel- en arbeiderschap

3. We zoeken verbinding met mensen die Jezus nog niet kennen
 • We realiseren ons dat we gemakkelijk onze tijd geven aan de voor ons vertrouwde christelijke gemeenschappen. Het is ons verlangen om steeds weer te zoeken naar een balans tussen toerusten van discipelen/arbeiders en het in direct contact zijn met mensen die Jezus nog niet kennen.
 
Nieuw initiatief:
Verbinden met en dienen van de kerk:
Een groeiend aantal kerken geeft aan dat ze graag hulp van ons ontvangen bij het ontwikkelen van een visie en cultuur van relationeel discipelschap. Daarom zijn we met een aantal leiderschapsteams van kerken de eerste processen aangegaan, waarmee we willen ontdekken hoe we met onze ervaring lokale kerken kunnen ondersteunen in discipelschap ontwikkeling.
 
3)  Een nieuwe organisatiestructuur
Het voorgaande, in combinatie met de volgende overwegingen, heeft ertoe geleid dat we onze organisatie op een aantal punten gaan aanpassen:
 
 • Er is beweging gaande binnen steden/regio’s om de verschillende levensfases te verbinden  Groeiende focus op life-long-laboring.
 • Studententijd is vaak (te) kort voor groeien naar leerling of arbeider. We willen langer langszij kunnen blijven.
 • Besluitvorming van ons werk verschuift van centraal naar lokaal, namelijk naar de steden of de steden-groep (= hub). Dus dichterbij waar ons werk gebeurt. Dat wil zeggen minder centrale besluitvorming, maar met zoveel mogelijk tijd van onze ervaren leiders in het veld.
 • De centrale organisatie is vooral gericht op ondersteuning (training, HRM, IT, financiën, events, etc.) en wordt zo klein mogelijk gehouden (eenvoud en kosten).
 • Meer persoonlijke doorgroeimogelijkheden creëren voor medewerkers in steden en bedieningen. 
We creëren een aantal ‘hubs’ waarin de verschillende bedieningen (Studenten, Young professionals, jeugdleiders, 40+, 60+, etc.) samenwerken en elkaar inspireren tot groei van ons werk met zowel medewerkers in dienst als vrijwilligers.
 
Met elkaar hebben we de volgende vijf hubs gedefinieerd (primair op nabijheid/afstand, secondair op bestaande relaties):
 
HUB HUB-Leider
Rotterdam, Den Haag, Delft, Tilburg, Enschede Reinier Kuijsten
Amsterdam, Leeuwarden Hans Verwijs
Utrecht, Amersfoort, Zeeland Stefan Pals
Ede, Wageningen, Nijmegen, Eindhoven Philinde van Selm
Groningen Tiemen Verbree
 
Er zijn nog twee steden (Leiden, Zwolle) die (nog) niet bij een hub horen en die we centraal ondersteunen.
 
Het landelijke team zal bestaan uit:
 • Vijf hub-leiders
 • LEF (Margreet Feitsma)
 • Training, Ontwikkeling, Materiaal (Anita Pals)
 • Transitie ondersteuning (Joost van Heusden)
 • Landelijk leider (Bob Esmeijer, samen met Annemieke) 
Het Dagelijks Bestuur:
 • Bedrijfsvoering (Jan van den Graaff)
 • Landelijk leider (Bob Esmeijer) 
Het team van LEF heeft een duidelijke bediening richting kerken. Voor nu is besloten om dit werk op deze manier voort te zetten en het komend jaar uit te werken hoe LEF en de ‘Hubs’ gaan samenwerken.
 
Het werken met young professionals (IMPACT) zal gebeuren in de hubs. Daar zijn de natuurlijke relaties, daar vindt de beweging plaats en kunnen we aansluiten.
 
De bedoeling van het team ‘Training, Ontwikkeling, Materiaal’ onder leiding van Anita, is dat we onze toerusting meer Navigator-breed willen organiseren in plaats van per bediening. Aan de ene kant om duplicatie te vermijden en tegelijkertijd om een meer gezamenlijk taalgebruik te ontwikkelen.
 
Het team Bedrijfsvoering, onder leiding van Jan, staat ten dienste van onze hubs, steden en andere teams om deze zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve taken en een zo goed mogelijk werkgever te zijn.

Ons doel met deze organisatiestructuur is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ‘beweging’ die we de laatste jaren al zien gebeuren. De kern van onze beweging is het goede nieuws van Jezus brengen via persoonlijke relaties. Daarom kiezen we voor een lokale structuur, waar we mensen uit de buurt uitnodigen om mee te doen, en waar verschillende generaties met elkaar contact zoeken.
 
In dankbaarheid en nederigheid gaan we deze richting op, waarin het belangrijkste is dat we met HEM gaan.
 
‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in Hem, draagt Hij veel vrucht.’
 
Tekst: Bob Esmeijer
Fotografie: @Mirjam van klaarbergen photography